Regionální akční plán (RAP)

26.3.2015 0:00

Základním nástrojem, provazujícím aktivity realizované v rámci územní dimenze operačních programů a Programu rozvoje venkova s ostatními rozvojovými aktivitami, zajišťovaných jednotlivými aktéry na území krajů, jakož i provazující potřeby strategického rozvoje území kraje s národní úrovní, jsou regionální akční plány realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020.

Zpracování RAP zajišťuje sekretariát regionální stálé konference na základě podkladů partnerů zapojených v regionální stálé konferenci a podkladů dalších aktérů regionálního a místního rozvoje a metodiky Ministerstva pro místní rozvoj. RAP je zpracován v územním obvodu každého kraje a obsahuje aktivity a cíle, kterými se budou realizovat a naplňovat tematické cíle a hlavní výsledky, priority a opatření operačních programů.

Tvorba RAP je založena na principech tzv. bottom-up přístupu, tzn. na základě znalosti konkrétních projektových záměrů z území kraje. Základní položkou RAP je aktivita sdružující obdobný typ projektů. RAP má tabulkovou a textovou část.

Pro každou aktivitu RAP jsou identifikovány:

  • Vazby na Strategii regionálního rozvoje ČR
  • Vazby na koncepční dokumenty kraje
  • Zdroje financování (ESIF fondy / mimo ESIF fondy)
  • Indikátory
  • Finanční plán (období 2015–2016/2017–2020)
  • Využívání integrovaných nástrojů ITI a CLLD

Zveřejněné dokumenty:

Aktuální verze RAP schválená regionální stálou konferencí v září 2017 je ke stažení zde (textová část – docx) a zde (tabulková část – xlsx). Přehled úseků silnic pro financování z IROP SC 1.1 je uveden v textové části na str. 5–6.

Verze RAP schválená regionální stálou konferencí v září 2016 a aktualizovaná v březnu 2017 je ke stažení zde (textová část – docx) a zde (tabulková část – xlsx).

Hodnocení naplňování Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje v roce 2016, obsahující analýzu využití finančních prostředků z evropských, národních a krajských zdrojů, je zveřejněna zde (pdf, 7 MB).

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje je spolufinancováno Evropskou unií.