Pracovní skupina RIS 3

26.3.2015 0:00

Pracovní skupina RIS 3 je druhou z povinně ustavovaných pracovních skupin RSK JMK. Složení této pracovní skupiny bude totožné se složením Řídící skupiny pro S3 strategie, která již na území Jihomoravského kraje působí.

Úkolem této pracovní skupiny je zpracování a aktualizace tzv. Regionální inovační strategie (RIS), která představuje efektivní nástroj, jehož prostřednictvím dochází k budování inovační infrastruktury potřebné pro tvorbu inovací. RIS bude souborem opatření na řešení problémů a potřeb, které budou identifikovány na základě průzkumu podnikatelské a vědeckovýzkumné sféry v Jihomoravském kraji.

Složení PS pro RIS 3:

Instituce Člen Kontakt Stránky
Masarykova univerzita doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. rektor@muni.cz www.muni.cz
Mendelova univerzita v Brně prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. lhavel@mendelu.cz www.mendelu.cz
Univerzita obrany prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D. bohuslav.prikryl@unob.cz www.unob.cz
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.

suchyp@vfu.cz, rektor@vfu.cz www.vfu.cz 
Vysoké učení technické v Brně

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.

stepanek.p@fce.vutbr.cz,

rektor@vutbr.cz

www.vutbr.cz
Sdružení moravských pracovišť AV ČR

doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.

vlcek@brno.avcr.cz www.cas.cz
JIC Ing. Jiří Hudeček hudecek@jic.cz www.jic.cz
JIC Mgr. Petr Chládek chladek@jic.cz www.jic.cz
Krajská hospodářská komora jižní Moravy Mgr. Petr Kostík khkjm@khkjm.cz www.khkjm.cz
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy JUDr. Vladimír Gašpar vladimir.gaspar@rrajm.cz www.rrajm.cz
Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu RNDr. Miloš Šifalda milos.sifalda@jcmm.cz www.jcmm.cz
Jihomoravský kraj Mgr. Václav Božek, CSc. bozek.vaclav@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz
Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK

Ing. Ivo Minařík, MPA
(garant pracovní skupiny)

minarik.ivo@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz
Statutární město Brno Ing. Petr Vokřál vokral.petr@brno.cz www.brno.cz
Statutární město Brno Bc. Jakub Rybář, DiS. rybar.jakub@brno.cz www.brno.cz
Honeywell Ing. Jiří Tomíček   www.honeywell.com
Alta Ing. Vladimír Plašil office@alta.cz www.alta-invest.cz
FEI RNDr. Jiří Očadlík info@cz.feico.com www.fei.com
RedHat Radovan Musil musil@redhat.com www.redhat.com
BioVendor MVDr. Michal Kostka kostka@biovendor.cz www.biovendor.cz
Tescan Orsay Holding Ing. Jaroslav Klíma info@tescan.cz www.tescan.com
Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje je spolufinancováno Evropskou unií.